کارخانه

شرکت صنایع سنگستـان پـاسـارگاد در فضـایی به مساحت 11هکتار با  8 خط تولید سنگهای مرمریـت، تراورتـن،

لایم استون و مرمر و یک واحد تولید سنگهای گرانیت به صورت مجزا و چند کارخانه اقماری جهت محصولات خاص

و همچنین صنایع جانبی پشتیبان جهت تولید بیوقفه با کیفیت استاندارد، مجموعه ای مطمئن در جهت در جهت

تامین نیازهای پروژهای بزرگ و کوچک ایجاد نموده است.